Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Как да защитим ценно имущество и оборудване от унищожителната сила на евентуален пожар?

Специалните противопожарни системи са с широк обхват на приложение - от съоръжения за производство на електроенергия и центрове за данни до архиви, галерии и музеи с ценно историческо имущество. Специалните противопожарни системи са с широк обхват на приложение - от съоръжения за производство на електроенергия и центрове за данни до архиви, галерии и музеи с ценно историческо имущество.

(Синхрон-С, Февруари 2020 г.)
Как да защитим ценно имущество и оборудване от унищожителната сила на евентуален пожар?

Статията разглежда последните технологични тенденции и най-добрите практики в противопожарната защита на обекти със „специален пожарен риск“

Технологиите за противопожарна защита на обекти със „специален пожарен риск“ се различават от конвенционалната спринклерна технология по това, че оставят минималните щети след потушаване на пожара. Тези иновативни решения използват специални гасителни агенти, които бързо потушават пожара чрез поглъщане на топлината или отнемане на кислорода от горивния процес, като същевременно не причиняват големи материални щети или спиране на работния процес.

Отдавна познатите спринклерни системи се използват предимно за защита на конструкцията на сградата и нейните обитатели, докато новите технологии предпазват също така съдържанието и непрекъснатостта на оперативните процеси вътре в сградата. В това се изразяват предимствата на специалните пожарогасителни системи с чисти газови агенти, водна мъгла, прах или пяна. Те работят бързо, ефективно, без никакво или с минимално количество вода, екологично чисти са и безопасни за хората.

Специалните противопожарни системи са с много широк обхват на приложение - от съоръжения за производство на електроенергия и центрове за данни със сложно и скъпо оборудване до архиви, галерии и музеи с ценно историческо имущество. Внедрените системи са предназначени за бързо и напълно погасяване на евентуален пожар, предотвратявайки катастрофални загуби за собствениците на такива обекти.


КАКВО Е ОБЕКТ СЪС „СПЕЦИАЛЕН ПОЖАРЕН РИСК“?

Обектите със „специален пожарен риск“ могат да бъдат определени по следния начин:

  • Всеки обект, съдържащ оборудване или специален процес с изключително висока стойност;
  • Всеки обект, съдържащ уникално или незаменимо материално имущество (музеи, архиви, художествени галерии или центрове за съхранение на данни);
  • Всеки обект или процес, където получените приходи или изпълняваната функция са с по-голяма стойност от самото оборудване.

    Специалните противопожарни системи могат да бъдат инсталирани в цяла сграда, зона, помещение или дори за конкретно оборудване, процес или материален актив. Например, приложенията могат да варират от компютърни зали в центрове за данни и оборудване за диагностика в здравни заведения до съоръжения в големи промишлени предприятия или обществени кухни. Специалните системи за защита от пожар включват система за детекция на пожара, съчетана със система за пожарогасене. Гасителните системи се проектират да гасят пожара бързо, без да повредят съдържанието в сградата или да застрашат присъстващите хора.


КАКВА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА ДА ИЗБЕРЕМ?

Не всеки тип система за пожарогасене е подходящ за всяко приложение. Точно тук е ролята на експертите - инженери по противопожарна защита и интегратори на противопожарни системи, които притежават специфичен и специализиран опит. Тяхната роля е да проучат специфичното приложение и изискванията на конкретната сграда, да препоръчат типа на гасителната система, която най-добре отговаря на изискванията, да направят оценка на съществуващото състояние на противопожарната защита на разглеждания обект, да определят размера и местоположението на защитаваните помещениния, необходимата вентилация и редица други съображения, за да предложат най-подходящата защита. Например, има много голяма разлика при противопожарната защита на мащабен дейта център в сравнение със защитата на множество отделно разположени компютърни зали за съхранение на данни в офис сграда.

След като дадeна сграда или част от сградата е идентифицирана като „обект със специална опасност“, изискваща допълнителна защита, трябва да се извърши многостранен анализ на опасностите за възникване на пожар. Познаването на видовете потенциални пожари и разграничаването на запалимите източници при пожари Клас A (твърди горими материали), Клас А висока опасност (активно електрическо оборудване), Клас B (запалими течности) и Клас C (запалими газове) съществено допринася за избора на най-ефективната технология за откриване и потушаване на пожар със специален риск. Задълбоченият анализ на потенциалните източници на запалване дава възможност не само за избор на подходяща система за противопожарна защита, но и за евентуално отстраняване на някои от източниците на запалване.


ВИДОВЕ СПЕЦИАЛНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Автоматичните спринклерни системи са най-често срещаният тип противопожарна защита, необходима за спазване на минимални строителните норми. В случай на пожар тези системи изхвърлят голямо количество вода в сградата, което не само е екологично нецелесъобразно, но и нанася непоправими щети върху имуществото и оборудването.
За разлика от тях, специалните противопожарни системи откриват и гасят пожари на места, където стандартните системи не са подходящи. Те използват специални агенти за пожарогасене като газове, химически агенти или водна мъгла и гасят пожара бързо, защитавайки сградата и нейните ценни активи. За тази цел е изключително важно да се избере правилният тип противопожарна система за всяко конкретно приложение. По-долу са разгледани четири специални средства за предотвратяване на пожар.

Synchron S Special Fire Hazard 4


1) Пожарогасене с чисти гасителни агенти

Системите за противопожарна защита с чисти агенти използват инертни газове или халокарбони, потушат пожара в началния му стадий, преди да се появи пламък или топлина, което би активирало традиционните спринклерни системи. В случай на задействане на системата, чистият агент потушава пожара за секунди, без да повреди оборудването и имуществото или да застраши персонала.

Терминът „чист агент“ в системите за пожарогасене означава, че гасителните агенти са електрически непроводими и не оставят замърсявания и следи след потушаване на пожара. Тъй като тези гасителни агенти не нарушават дишането или зрението, няма риск за здравето на хората по време на изпускане на агента. Като цяло може да се каже, че пожарната защита с чисти агенти е идеален вариант за собствениците на бизнеси, които се нуждаят от дългосрочно устойчиво развитие, безопасност за своите служители и безкомпромисна защита на материалните им активи.

С нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата и изключителна гасителна ефективност, чистите агенти не само предлагат минимално въздействие върху околната среда, но също така предотвратяват емисии от вредни газове в атмосферата, вследствие на неконтролиран пожар. Изпуснатите чисти агенти се премахват само чрез вентилация, което означава, че този тип гасене позволява практически незабавно връщане към обичайния работен процес - без прекъсване за скъпо почистване или поради щети, причинени от изпускане на агента.

Съвременните чисти агенти, които се използват в системите за пожарогасене, са FK-5-1-12 (Novec 1230), HFC-227ea (FM-200) и естествените инертни газове аргон и азот. Te са ефективни при възможно най-широк спектър от приложения, включително пожари клас А, B и C. Особено подходящи са за обекти и дейности, при които кратично важни са устойчивостта и непрекъснатостта на работния процес, безопасността за хората и защитата на чувствително и скъпо оборудване, каквито са например хард дисковете за съхранение на данни.

2) Пожарогасене със сухи химически агенти – пожарогасителен прах

Въпреки, че явления като задушаване, охлаждане и пренос на топлина допринасят за гасителните характеристики на сухите химически агенти, изследванията в тази област показват, че най-силният механизъм за гасене в този случай е прекъсването на верижната химична реакция на горенето.

Пожарогасителният прах предлага не само локална защита или защита на специфични части от оборудване, но може да се използва и като цялостна система за обемно гасене в затворени пространства. Тези химически агенти са непроводими и се използват за защита на различни опасности от пожар като електрически трансформатори, запалими течности и складове с гориво.

Предимства на гасенето с пожарогасителен прах е бързината и икономичността, докато недостатък е замърсяването, което остава след изпускане на агента и необходимостта от почистване. Пожарогасителният прах е подходящ главно за повърхностни пожари и не е достатъчно ефективен при дълбоки пожари.

3) Пожарогасене с химически агенти на водна основа – пожарогасителна пяна

Системите за пожарогасене с пяна са подходящи за защита от специфични пожарни опасности. Предназначени са да потушават пожари клас B върху големи горящи повърхности от леснозапалими течности, както и пожари клас А от твърди горими вещества с високо горимо натоварване.

Гасителното вещество е течност, която съдържа вода, активно химическо вещество (пенообразувател), което представлява смес от органични и неорганични соли, и въздух. Когато течността влезе в контакт с огъня, тя реагира, образувайки пяна, която бързо охлажда засегнатата зона и предотвратява разрастването на пожара. Основният гасителен ефект настъпва вследствие на охлаждане на горящата повърхност и „задушаване“ на огъня чрез блокиране достъпа на кислород. Образувалата се пяна е термоустойчива и образува стабилен повърхностен слой върху горящата повърхност, което блокира отделянето на запалими пари, потиска образуването на вторични димни газове и води до пълно погасяване на огъня без риск от повторно запалване.

Заради тези особености, системите с пожарогасителна пяна са особено подходящи за всички пожарни опасности и области, свързани с транспортиране, преработка, съхранение и използване на запалими течности или вещества с висок пожарен риск. За всяко конкреното приложение се определя специфичният състав на гасителното вещество, за да се получи максимална гасителна ефективност.

4) Пожарогасене с водна мъгла

Активирането на система за пожарогасена с водна мъгла в ситуация на пожар води до ефективно и бързо гасене само с малка част от водата, която би използвала конвенционалната спринклерна система. Водната мъгла се състои от фини атомизирани водни капки, от които 99% са с размер под 1000 микрона. Системите с водна мъгла високо налягане създават водни капки с размер от около 50 микрона, а системите с водна мъгла ниско налягане създават водни капки с размер от около 400 до 1000 микрона. По-малките водни капки, образуващи се при системите с водна мъгла, осигуряват по-голяма повърхност за пренос на топлина в сравнение с традиционните спринклерни системи. Това позволява голяма част от водната мъгла да се изпарява, като по този начин блокира достъпа на кислород и създава силен охлаждащ ефект, необходими за бързо погасяване на пожара.

Системите с водна мъгла високо налягане са високо ефективни в борбата с пожара. Те използват една капка вода от традиционната спринклерна система, за да я превърнат в 8000 микрокапки, което води до много по-бързо поглъщане на топлината от огъня. Поради това системите с водна мъгла използват от 50% до 90% по-малко вода и тръби с по-малък диаметър в сравнение със стандартната спринклерна система.

Предимствата на системите с водна мъгла дават възможност да се използват при редица пожарни опасности - промишлени съоръжения и процеси, машинно производство, телекомуникационно оборудване, обществени кухни, наземни и морски транспортни средства и др., включително места с ограничено водоснабдяване или места, където използването на традиционните спринклерни системи е неприемливо или неподходящо.

Системите с водна мъгла обхващат разнообразни приложения със „специален пожарен риск“ и, за да отговорят на съответното равнище на опасност, могат да бъдат конфигурирани в няколко варианта – системи за обемно или локално приложение, системи с водна завеса или системи с предварително действие.

 
СИНХРОН-С ООД  © 2020 Всички права запазени

 


Свързани статии (по етикет)