Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за отчитане на работно време MCS-2000 - проектиране, инсталиране, поддръжка

Софтуерът за контрол и отчитане на работно време MCS-2000 улеснява отчетността и обработката на информацията свързана с човешкия ресурс във всяка една организация. Представлява интегрирана система за управление на персонала при работа по установени графици и смени. Системата MCS-2000 е съобразена с изискванията на българското трудово законодателство и е подходяща за приложение както в търговски и административни офиси, така и в големи промишлени предприятия. Софтуерът MCS-2000 е особено полезен за предприятия и организации с голяма численост на персонала и многообразие от дейности, където е практически невъзможно някой да следи за спазването на трудовата дисциплина.

Новата разработка на системата за контрол и отчитане на работно време НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРА и СЪКРАЩАВА работата в отдел „Човешки ресурси”. Богатата функционалност позволява за всяка една справка създаването на персонализирани шаблони, съобразно потребностите на Вашата организация. Всички справки могат да бъдат записвани в Pdf, Doc или Excel формати и да бъдат изпращани автоматично по предварително зададен график до ръководителите на съответните звена в организацията.

Основни функционални характеристики на системата за отчитане на работно време MCS-2000

 • Конфигуриране спрямо нуждите на организацията: Системата MCS-2000 може да бъдат конфигурирана съобразно конкретните особености на обекта и стратегията за управление на ръководството. Регистрацията на служителите се извършва чрез „персонална идентификационна карта" на устройства поставени на местата за влизане в обекта - главен вход, вход към подобект или цех, или дори на самото работно място.

 • Планиране на работното време: Софтуерът MCS-2000 предоставя възможност за изготвяне на работни времена и месечни графици за всеки служител или отдел както централизирано, така и от отговорниците по отдели. Работните времена могат да бъдат фиксирани, плаващи, по график, нощен труд, 24-часови смени, с отчитане на почивки и др.
 • Ежедневен контрол върху спазване на работното време: Системата за контрол и отчитане на работно време MCS-2000 дава възможност да се упражнява ежедневен контрол върху спазване на графиците работно време и присъствие. Софтуерът предлага три групи от справки - „Движение на служители", „Закъснели служители" и „Отсъстващи служители", като справките могат да бъдат за цялата организация, отдел или поименно.

  MCS 2000 график на служители

 • Генериране на справки по множество показатели: Във всеки един момент може да се направи справка по избран критерий. Справката може да бъде месечна, за избрани дни от месеца, за определен ден, индивидуална за определен служител, за един отдел и т.н. Справките дават точна информация за движението на служителите, спазването на определеното работно време, часа на влизане и часа на напускане на работното място, отсъствия, закъснения, времетраене на ползваната почивка, обобщена информация за отработените часове през текущия или произволно избран предходен месец. Отсъствията се отразяват в отделна справка, като има възможност за въвеждане на типа на отсъствието – болничен, платен или неплатен отпуск, самоотлъчка, командировка, компенсация и др. 

В целия модул за отчитане на работното време потребителят може сам да избира кои колони да се показват в справката, както и да прави шаблони с предварително запомнени филтри. Всички справки могат да се експортират и записват в Word, Excel и PDF формати, като е възможно и автоматичното им изпращане на определени имейли (напр. на управител, началник отдел и др.) в определени дни от седмицата или месеца.

 • Цялостен и независим контрол на работния процес: Информацията е структурирана в три йерархични нива - глобални показатели за предприятието, показатели по отдели и конкретна информация за всеки служител. Всеки един тип от тези справки може да се ползва от съответните ръководни нива и да бъде генериран на различни работни места, като по този начин се упражнява цялостен и независим контрол на работния процес.

  MCS 2000 сумирано отчитане на работно време

 • Контрол на заплащането: Програмата предоставя възможността за сумирано отчитане на работното време, почасово заплащане, генериране и контрол на извънреден и нощен труд, възможност за допълнително стимулиране на определени служители, санкциониране на закъснения и безпричинни отсъствия. 

 • Автоматично подаване на информация: Софтуерът MCS-2000 поддържа автоматична връзка към други програмни продукти за контрол и отчетност като програми за труд и работна заплата, човешки ресурс, оценка на разходи и рентабилност и др. 

 • Централизация на информацията: Основно предимство на системата MCS-2000 е централизация на информацията. Всички клонове, магазини, офиси или филиали на едно предприятие работят с обща база данни, която се намира в главния център на организацията. По този начин определен служител може да работи в няколко клона или филиала едновременно, като неговото работно време се отчита като цяло. 

 • Минимална загуба на време за текуща настройка: Веднъж инсталирана, системата работи напълно автоматично с минимална загуба на време от страна на потребителя. Единствената текуща настройка са официални празници, дни за отработване и др.

 • Лесна експлоатация: Потребителският софтуер MCS-2000 е създаден в познатия стил на Windows, което прави системата бърза за усвояване и работата с нея е лесна и приятна. Въвеждането на служители, тяхното напускане или промяна на индивидуалните им данни става бързо и удобно, чрез използване на съответните команди.


Технически характеристики на системата за отчитане на работно време MCS-2000

 • Изключителна надеждност по отношение на обема и съхранението на данните - енергонезависима памет за 16 384 регистрации с дата и час, капацитет 16 384 картопритежатели за всеки контролер
 • Отделно резервно акумулаторно захранване за всеки контролер
 • Софтуерна архитектура MS SQL база данни Клиент/Сървър
 • Дублажно копие на архива в сървъра на мрежата
 • Буфер за над 10 000 000 събития на комуникационната станция на системата
 • Автономна работа със седмици в случай на авария в компютърната инсталация или мрежа
 • Отворена софтуерна и хардуерна архитектура, което позволява лесно разширение на по-късен етап с допълнителни устройства, функции, контролни точки и нови служители.

  Системи за отчитане на работно време MCS-2000 - брошура