Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за отчитане на работно време - проектиране, инсталиране, поддръжка

Системи за контрол и отчитане на работно време Системи за контрол и отчитане на работно време

Софтуерът за контрол и отчитане на работно време улеснява отчетността и обработката на информацията свързана с човешкия ресурс във всяка една организация. Представлява интегрирана система за управление на персонала при работа по установени графици и смени. Системата е съобразена с изискванията на българското трудово законодателство и е подходяща за приложение както в търговски и административни офиси, така и в големи промишлени предприятия. Софтуерът е особено полезен за предприятия и организации с голяма численост на персонала и многообразие от дейности, където е практически невъзможно някой да следи за спазването на трудовата дисциплина.

Основни функционални характеристики

Time Control Manager

 • Конфигуриране спрямо нуждите на организацията: Системата може да бъдат конфигурирана съобразно конкретните особености на обекта и стратегията за управление на ръководството. Регистрацията на служителите се извършва чрез „персонална идентификационна карта" на устройства поставени на местата за влизане в обекта - главен вход, вход към подобект или цех, или дори на самото работно място.
 • Планиране на работното време: Софтуерът предоставя възможност за изготвяне на работни времена и месечни графици за всеки служител или отдел, както централизирано, така и от отговорниците по отдели. Работните времена могат да бъдат фиксирани, плаващи, по график, нощен труд, 24-часови смени, с отчитане на почивки и др. 

TimeControlManager

 • Ежедневен контрол на работното време: Системата упражнява ежедневен контрол върху спазване на графиците работно време и присъствие. Софтуерът предлага три групи от справки - „Движение на служители", „Закъснели служители" и „Отсъстващи служители", като справките могат да бъдат за цялата организация, отдел или поименно.
 • Генериране на справки по множество показатели: Във всеки един момент може да се направи справка по избран критерий. Справката може да бъде месечна, за избрани дни от месеца, за определен ден, индивидуална за определен служител, за един отдел и т.н. Справките дават точна информация за движението на служителите, спазването на определеното работно време, часа на влизане и часа на напускане на работното място, отсъствия, закъснения, времетраене на ползваната почивка, обобщена информация за отработените часове през текущия или произволно избран предходен месец. Отсъствията се отразяват в отделна справка, като има възможност за въвеждане на типа на отсъствието – болничен, платен или неплатен отпуск, самоотлъчка, командировка, компенсация и др. 

TimeControlManager

 • Цялостен и независим контрол на работния процес: Информацията е структурирана в три йерархични нива - глобалните показатели за предприятието, показателите по отдели и конкретната информация за всеки служител. Всеки един тип от тези справки може да се ползва от съответните ръководни нива и да бъде генериран на различни работни места, като по този начин се упражнява цялостен и независим контрол на работния процес.
 • Контрол на заплащането: Програмата предоставя възможността за сумирано отчитане на работното време, почасово заплащане, генериране и контрол на извънреден и нощен труд, възможност за допълнително стимулиране на определени служители, санкциониране на закъснения и безпричинни отсъствия. 
 • Автоматично подаване на информация: Софтуерът поддържа автоматична връзка към други програмни продукти за контрол и отчетност като програми за труд и работна заплата, човешки ресурс, оценка на разходи и рентабилност и др. 
 • Централизация на информацията: Основно предимство на системата е централизация на информацията. Всички клонове, магазини, офиси или филиали на едно предприятие работят с обща база данни, която се намира в главния център на организацията. По този начин определен служител може да работи в няколко клона или филиала едновременно, като неговото работно време се отчита като цяло. 
 • Минимална загуба на време за текуща настройка: Веднъж инсталирана, системата работи напълно автоматично с минимална загуба на време от страна на потребителя. Единствената текуща настройка са официални празници, дни за отработване и др.
 • Лесна експлоатация: Програмата е създадена в познатия стил на Windows, което я прави бърза за усвояване и работата с нея е лесна и приятна. Въвеждането на служители, тяхното напускане, промяната на индивидуалните им данни, става бързо и удобно, чрез използване на съответните команди.

Технически характеристики

 • Изключителна надеждност по отношение на обема и съхранението на данните - енергонезависима памет за 16 384 регистрации с дата и час, капацитет 16 384 картопритежатели за всеки контролер
 • Отделно резервно акумулаторно захранване за всеки контролер
 • Софтуерна архитектура MS SQL база данни Клиент/Сървър
 • Дублажно копие на архива в сървъра на мрежата
 • Буфер за над 10 000 000 събития на комуникационната станция на системата
 • Автономна работа със седмици в случай на авария в компютърната инсталация или мрежа
 • Отворена софтуерна и хардуерна архитектура, което позволява лесно разширение на по-късен етап с допълнителни устройства, функции, контролни точки и нови служители.

  Системи за отчитане на работно време - брошура