Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Продукти

Продукти

Основна характеристика на съвременните пожарогасителни инсталации с газ е изключителната им ефективност. Те потушават пожара в началния му стадии в критичните няколко секунди преди разрастването му. Ниската стойност на параметъра време на изпускане, както и високата стойност на параметъра продължителност на защита гарантират пълен контрол върху пожара и бързо потушаване на пожара без възможност за повторно запалване.

Основна характеристика на съвременните пожарогасителни инсталации с газ е изключителната им ефективност. Те потушават пожара в началния му стадии в критичните няколко секунди преди разрастването му. Ниската стойност на параметъра време на изпускане, както и високата стойност на параметъра продължителност на защита гарантират пълен контрол върху пожара и бързо потушаване на пожара без възможност за повторно запалване.

Термографското обследване представлява анализ на топлинното разпределение в наблюдавания обект с цел локализиране на проблемни зони с повишена тепмература, невидими за човешкото око. С помощта на термографското обследване се откриват СКРИТИ ПОВРЕДИ като лоши електрически връзки или клемни съединения, повреди в комутационна апаратура, проблемни участъци в кабелни канали (снопове), повреди в електродвигатели или друго електрооборудване.

Интегрираните системи за сигурност и безопасност предоставят на потребителите възможността да управляват всички системи за сигурност и безопасност от една платформа като могат да наблюдават състоянието на всяка от тях от единен контролен център.

Софтуерът за контрол и отчитане на работно време MCS-2000 улеснява отчетността и обработката на информацията свързана с човешкия ресурс във всяка една организация. Представлява интегрирана система за управление на персонала при работа по установени графици и смени. Системата MCS-2000 е съобразена с изискванията на българското трудово законодателство и е подходяща за приложение както в търговски и административни офиси, така и в големи промишлени предприятия. Софтуерът MCS-2000 е особено полезен за предприятия и организации с голяма численост на персонала и многообразие от дейности, където е практически невъзможно някой да следи за спазването на трудовата дисциплина.

Новата разработка на системата за контрол и отчитане на работно време НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРА и СЪКРАЩАВА работата в отдел „Човешки ресурси”. Богатата функционалност позволява за всяка една справка създаването на персонализирани шаблони, съобразно потребностите на Вашата организация. Всички справки могат да бъдат записвани в Pdf, Doc или Excel формати и да бъдат изпращани автоматично по предварително зададен график до ръководителите на съответните звена в организацията.

Системите за контрол на достъп MCS-2000 позволяват физическия достъп до сгради и помещения като разрешават достъпа само на оторизираните лица с помощта на пълен набор от електронни методи за идентификация и електронни заключващи механизми. Функционирането им се базира на три признака за идентификация - „Какво знам", нещо, което знаете, като ПИН код, „Какво имам", нещо което притежавате, като смарт карта, страйп или таг, „Какво съм", нещо, което сте, като биометрични белези или комбинация от тях.

Видеонаблюдението е основен елемент от съвременните комплексни системи за сигурност. Системите, които проектираме и изграждаме, поддържат аналогова, хибридна и IP технологии за запис и наблюдение. Те са реализирани с помощта на специализиран софтуер за мониторинг и настройка, няколко вида видеорекордерa за запис и съхранение на видеоинформацията и многообразие от камери - цветни или черно-бели, за външен или вътрешен монтаж, за дневно или нощно наблюдение, с PTZ контрол за движещи се обекти или превозни средства, корпусни или куполни, вандалоустойчиви и др.

Системите за сигнализация и охрана защитават обекта от посегателства. Изключително важни за ефективността на охранителната система са качеството и типът на използваните детектори. Те трябва да осигурят постоянен и много голям обхват на действие на системата. При реализирането на системите използваме пълна гама детектори, подходящи за външен или вътрешен монтаж, за обекти с различна степен на риск и за различни условия на околната среда - пасивни инфрачервени (PIR), с огледална оптика, с двукратен анализ на сигнала - PIR/микровълнов, PIR/оптичен и PIR/ултразвуков, детектори за стъклени повърхности, сеизмични и детектори за периферна защита.

Вентилационните системи за отвеждане на дим и топлина са задължителна част от противопожарната защита на обекти.

Системите за детекция на газ и пламък са част от защита на обекти с висок риск от възникване на пожар или експлозия.

Системите за пожарогасене с редукция на кислород предотвратяват появата на пожар. Всички останали методи за гасене се прилагат едва след възникване на пожар.

Действието на системата се основава на контролирана редукция на концентрацията на кислорода в затворено пространство чрез добавяне на азот. Кислородът намалява до ниво, при което повечето запалими предмети не могат да се възпламенят и възникването на пожар е невъзможно.

Пожарогасителните инсталации с пяна са много подходящи за потушаване на пожари клас В (запалими течности) в зони с повишена пожароопасност като складове, резервоари, рафинерии, химически предприятия и др.

Системите за пожарогасене с пяна са предназначени за локално потушаване на пожари върху големи горящи повърхности от запалими течности

Системите за пожарогасене с прах се инсталират в места, където има повишена опасност от възникване на пожар, като помещения или открити пространства с наличие на запалими течности и газове, химически вещества или електрически инсталации високо напрежение. Съгласно стандартите това са т.нар. зони с повишена опасност, при които конвенционалните методи за пожарозащита не предлагат необходимата сигурност. Пожарогасителният прах, използван в автоматичните системи за пожарогасене, е ефективен и бързодействащ гасителен агент. Когато се разпръсква директно върху пожара причинява почти незабавен гасителен ефект.

Системите за пожарогасене с водна мъгла са нов високоефективен метод за гасене с помощта на вода, който съчетава предимствата на газовите и конвенционалните спринклерни системи. Използвайки водата по нов начин, пожарогасителните инсталации с водна мъгла са:

  • Изключително надеждно, икономично и безопасно средство за контролиране и потушаване на пожари
  • Безвредни за околната среда и безопасни за хората, имуществото и оборудването
  • Изключително бърз и ефективен гасителен метод

Използвайки водата като гасителен агент, конвенционалните спринклерни пожарогасителни системи са едно от най-надеждните, икономични и безопасни средства за контролиране и потушаване на пожари. Те са безвредни за околната среда и безопасни за хората.

Водните гасителни системи са особено подходящи за потушаване на пожари клас А (твърди горими вещества, тлеещи пожари и др.). Типичните приложения са промишлени обекти, търговски и административни обекти, складови помещения, офисни помещения, подземни гаражи и др.

Основна характеристика на съвременните пожарогасителни инсталации с газ е изключителната им ефективност. Те потушават пожара в началния му стадии в критичните няколко секунди преди разрастването му. Ниската стойност на параметъра време на изпускане, както и високата стойност на параметъра продължителност на защита гарантират пълен контрол върху пожара и бързо потушаване на пожара без възможност за повторно запалване.

Пожароизвестяването е основен елемент в процеса на превенция на пожара. Целта на всяка система за пожароизвестяване е откриването на пожара на възможно най-ранен етап. Системата генерира алармен сигнал при наличие на поне един от компонентите на горенето - дим, пламък или топлина.

В зависимост от пожарния риск и конкретното приложение, пожароизвестителните инсталации, които проектираме и изграждаме са два вида - конвенционални и адресируеми.