Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Високата култура на пожарна безопасност е ключова за изграждане на бизнес устойчивост в организацията

Възприемането и поддържането на висока култура на пожарна безопасност е важен елемент в изграждането на бизнес устойчивост. Възприемането и поддържането на висока култура на пожарна безопасност е важен елемент в изграждането на бизнес устойчивост.

(Синхрон-С, Април 2020 г.)
Високата култура на пожарна безопасност е ключова за изграждане на бизнес устойчивост в организацията

В съвременните големи сгради, независимо дали са промишлени, търговски или административни, съществуват редица фактори за възникване на пожар, който може да се разпространи бързо и да има опостушително действие. Как може да се избегне този риск?

Европейските и международните норми за пожарна безопасност дават препоръки за противопожарната защита на такива сгради и задължават собствениците да ги спазват. Тази мярка е абсолютно необходима и достатъчна за запазване на живота и здравето на хората, но когато става въпрос за икономическите последствия от евентуален пожар, то предприемането на противопожарни мерки не трябва да се ограничава само до регулаторните норми. Много важно е всички, които са заинтересовани за развитието на устойчиви сгради и предприятия, да развият по-добрa култура за предотвратяване на пожари. Отговорността е най-вече на собствениците и управителите, които трябва да поддържат високо ниво на осведоменост за най-добрите практики в противопожарната защита и да изграждат, поддържат и развиват висока култура на пожарна безопасност. Това означава, че е необходимо да се изпълнява стриктна и навременна политика по управление на пожарната безопасност, включваща комплекс от инженерно-технически и организационни мероприятия за защита от пожари. Прилагането на такава политика ще доведе до: 1) предотвратяване на възникването на пожари, 2) бързо откриване и гасене на възникнали пожари и 3) ограничаване на тяхното разпространение.


НАДЕЖДНАТА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА Е ИНВЕСТИЦИЯ В БИЗНЕС УСТОЙЧИВОСТ

Надеждната пожарна безопасност осигурява защита на хората и работния процес, на съоръженията, оборудването, имуществото и материалите от пожар и продуктите на горене, премахване или максимално ограничаване на рисковете за възникване на пожар и повишаване на практическите знания на работещите по прилагане на мерките за пожарна безопасност.

Сред най-уязвимите по отношение на пожарната безопасност са промишлените сгради - производствени и складови, както и високите административни и търговски сгради. Причините за това са комплексни.

На първо място, необходимо е да има ефективен контрол на материалите, използвани в конструкцията и външната облицовка на сградата, по отношение на тяхната пожароустойчивост. От една страна, строителната индустрия предлага материали, които са с подобрени изолационни свойства, по-добра устойчивост на натоварване, материали с по-ниско тегло или по-лесни за монтаж. Но, от друга страна, както е в много случаи, това включва използването на материали, които имат ограничена пожароустойчивост.

На второ място, предприятията и собствениците на сгради трябва да са запознати с пожарния риск на имуществото и оборудването вътре в сградата. Необходимо е да има ефективен контрол на леснозапалимите вещества и материали и контрол на източниците на запалване. Например съвременните складови системи използват много повече конструктивно неустойчиви материали и складиране на леснозапалими материали в непосредствена близост. Това е много добре от гледна точка на икономическа ефективност за собствениците, но често тези практики са неадекватни, когато се има предвид рисковете от пожар.

На трето място, все още не се възприемат в достатъчна степен новите технологии и технически срества за бързо откриване и гасене на евентуален пожар. Това е следствие най-вече от недостатъчната информираност и погрешното схващане за ефективността на тези средства. Например, много често се среща мнението, че спринклерните системи не допринасят толкова за ограничаване на пожара, колкото, че случайно задействали се спринклери ще причинят щети на имуществото в сградата. Практическите данни опровергават тези страхове – загубите от пожар в помещения без спринклерна инсталация са седем пъти по-големи в сравнение с вредата от случайно задействие на спринклер и изтичане на вода. Това означава, че пожарът е неколкократно по-често явление и причинява много повече щети в сравнение със случайно задействие на спринклерната система.

От друга страна, изключително ограничено е разбирането за прилагане на новите алтернативни пожарогасителни системи, които са със значително подобрена гасителна ефективност и са особено подходящи за промишлени обекти и сгради с висок пожарен риск. Такива средства са например противопожарните системи с водна мъгла, високократна пожарогасителна пяна, бързодействащи спринклери и чисти гасителни агенти, каквито СИНХРОН-С ООД разработва, тества и имплементира за своите клиенти. Тези гасителни системи осигуряват ефективен контрол над пожара чрез комбинирането им с автоматична система за много ранно откриване на пожар.

Въпреки че често се мисли за противопожарната защита като неудобство или излишно изразходвани средства, реалността показва, че пожарът е най-скъпият и най-опасният риск за всички управители и собственици на сгради и предприятия. Според застрахователните дружества пожарът все още е на първо място като причина за загуби и представлява около 40% от всички застрахователни претенции в световен мащаб. Управители и собственици на сгради трябва да възприемат вложените средства в противопожарна защита като инвестиция в тяхната бизнес устойчивост, още повече и от факта, че прилагането на адекватни и надеждни противопожарни мерки могат значително да редуцират застрахователната премия.


ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВИСОКА КУЛТУРА НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Възприемането и поддържането на висока култура на пожарна безопасност е важен елемент в изграждането на бизнес устойчивост. Трябва да се приеме изцяло необходимостта от балансиране на противопожарната защита и ефективността на работните пространства, като се обмисли прилагането на повече съвременни технологии и технически средства за намаляване на загубите от пожар, каквито са автоматичните съвременни инсталации за пожарогасене и пожароизвестяване. Необходимо е също така провеждането на периодични обучения и тренировки на работещите по прилагане на мерките за пожарна безопасност. Загубите от пожар са предотвратими и решението за това е изцяло в ръцете на собственици, управители и наематели на сгради.

Стриктното спазване на изискванията на действащите нормативни актове по отношение на пожарната безопасност, прилагането на най-добрите международни практики в тази област, както и индивидуалният подход в изграждането и управлението на надеждна противопожарна защита е гаранция за устойчивост на всяка сграда и работен процес.

СИНХРОН-С ООД може да бъде Вашият доверен партньор!

Свържете се с нас на:
имейл: synchron-s@synchron-s.com
тел: 02/ 944 1404
или контактна форма

 

СИНХРОН-С ООД  © 2020 Всички права запазени

 


Свързани статии (по етикет)