Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Реализирали сме повече от 2500 проекта за пожарна безопасност

Разговор с Николай Стойчев, Управител на фирма СИНХРОН-С

(сп. Строители, бр.2, 2012 г.)

Г-н Стойчев, бихте ли разказали за дейността на фирмата в областта на пожарната безопасност и решенията, които предлагате?

Фирмата ни е специализирана в изграждането на цялостни решения в областта на техническите противопожарни системи за обекти от всякакъв тип - промишлени, граждански и обекти със специално предназначение. Имаме 20-годишен опит в проектирането и изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, включващи системи за пожарогасене с вода – спринклерни и дренчерни, системи за пожарогасене с газ, водна мъгла, прах и пяна. Решенията ни отговарят на най-високите изисквания на стандартите възприети в страната и Европа в областта на пожарната безопасност. Това важи, както за вложеното оборудване, така и за услугите ни по проектиране, изграждане, поддръжка и профилактика на инсталациите. Фирмата ни работи от дълги години в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008, а от началото на 2011 г. притежаваме сертификат за изграждане и поддръжка на спринклерни системи, издаден от авторитетната германска организация VdS.

 За реализирането на дейността си използваме високотехнологично и надеждно оборудване от водещи световни производители, като Siemens, LPG, Rolland, Tyco. Оборудването отговаря на изискванията на европейските и международните стандарти и е сертифицирано за приложение във високорискови обекти от международно признати лаборатории и застрахователни сдружения. В зависимост от типа на обекта и степента на риск от възникване на пожар разполагаме с подходящи решения за всяко едно приложение. За обекти с малък и умерен риск, каквито са офисни и търговски сгради, складове или обществени гаражи, прилагаме основно системите за пожарогасене с вода. За обекти с висок пожарен риск, каквито са помещения с електрическо и електронно оборудване, дейта центрове или промишлени обекти с наличие на запалими и взривоопасни вещества, използваме решения за пожарогасене с газ, прах или пяна. Мога да кажа, че сме единствената фирма в страната, която прилага иновативния метод за пожарогасене с водна мъгла за големи проекти. Този метод е много ефективен по отношение на използваното количество вода, бързината за потушаване на пожара, сферата на приложение и безопасността както за хората, така и за имуществото. Може да бъде приложен почти навсякъде, като с еднакъв успех потушава пожари клас A, B и С. Относно системите за пожарогасене с газ, приоритет за нас е използването на чисти и безвредни за хората и околната среда гасителни агенти. В това отношение отново сме единствената фирма, която изгражда и поддържа инсталации с гасителен агент FE-13, който понастоящем е с най високите нива на безопасност за хората.

Имайки предвид спецификата на нашата дейност, свързана със съхраняване на човешкия живот и имущество, поставяме специален фокус върху превенцията на пожара. Крайната цел на всяка пожарозащита е именно превенцията на пожара. Дори и най-модерната и надеждна в технологично отношение система може да се окаже неефективна, ако липсват адекватни професионални действия, свързани с нейното приложение спрямо спецификата на обекта и нейната поддръжка във времето. Затова обръщаме специално внимание върху контрола и поддръжката на изградените вече инсталации. Щастливи сме, че нашите клиенти оценяват усилията ни да изградим за тях ефективна система от защитни мерки за предотвратяване на риска от пожар и за защитата на техните служители и имущество от пагубното действие на пожара. Довериха ни се много държавни институции, големи търговски обекти и разбира се множество производствени предприятия. Реализирали сме повече от 2500 проекта за пожарна безопасност, сред които едни от най-големите проекти в страната - ТЕЦ Бобов дол, Летище София, БТК, МТел, Нова телевизия, Близу дейта център, Стомана Индъстри, ТЕЦ Марица Изток, Асарел Медет, Софарма, Хермес парк, Министерство на отбраната, Мегапарк София, Карфур и др.

Във връзка с новите европейски изисквания, на които трябва да отговорят съвременните системи за пожарна безопасност, как бихте оценили ефективността на българското законодателство в тази сфера?

Българското законодателство има доста наредби и нормативни актове, които в повечето случаи са хармонизирани с европейското законодателство. Например, съвсем скоро излезе новият закон за сертифициране на фирмите, работещи в областта на пожарната безопасност. Така че като цяло отношението на държавата към нашата дейност е положително. За съжаление има изкривяване в практическото приложение на някои наредби. Отново като пример бих посочил издадената наскоро наредба, според която служителите трябва да преминат обучение по системите за пожарна безопасност, включващи електронни системи, системи за пожарогасене, вентилационни системи и др. Всичко това е събрано в един курс, а на практика това са различни дейности, които са предмет на дейност на различни фирми. Би трябвало тези обучения да се профилират по-тясно, т.е. моето мнение е, че всяка фирма трябва по-задълбочено да изучава материала в своята област. Отделно от това сроковете, които са определени за това обучение са много кратки - до месец май тази година, което на практика е невъзможно да стане.Относно изискванията към пожарната обезопасеност на обектите, за мен е необясним фактът, че изисквания за противопожарни мерки, включително за изграждане на спринклерни инсталации има само към обществени сгради с голям поток на хора. Подобни изисквания изобщо липсват към високи жилищни сгради, в които живеят много хора и от гледна точка на пожарната безопасност са също високорискови обекти. Като препоръка бих споменал въвеждане на услугата автоматично изпращане на съобщение до службите по пожарна безопасност, която в България липсва. Също така смятам, че службите за противопожарна защита трябва да разполагат с по-голям финансов ресурс за осигуряване на необходимото оборудване и консумативи, обучение, поддръжка на машинния парк и сградния фонд и т.н.

В заключение, бихте ли пожелали нещо на Вашите партньори, клиенти и на всички български граждани?

Никога да не забравят, че щетите от пожар могат да бъдат човешки жертви и много големи имуществени щети. Пожарът е явление, което може да стане неконтролируемо, ако не се реагира правилно в първите 3-4 минути от появата му. Затова е необходимо обучение още от ранна ученическа възраст по основните действия в случай на пожар – начин на евакуация, оказване на първа помощ и т.н. Всичко това е изключително подценено в България, никой не обръща внимание на това, а в същото време има много нещастни случаи причинени именно от невежество. На хората, които живеят във високи сгради над 5 етажа, бих препоръчал да си осигурят средства за защита при евентуален пожар, като маска срещу задушаване за еднократна употреба и пожарогасител в кухнята. Нека нашите клиенти и партньори, както и всички хора да се отнасят към нашата професия като животоспасяваща, каквато е професията на лекарите или на службите за борба с бедствия и аварии и им пожелавам никога да не попадат в капана на пожара.

 

 


Свързани статии (по етикет)