Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Съвременната среда изисква устойчиви решения за противопожарна защита (ЧАСТ 2)

(Синхрон-С, Август 2020 г.)
Съвременната среда изисква устойчиви решения за пожарна защита (ЧАСТ 2).

(Продължава от ЧАСТ 1)

 

ЕКОЛОГИЧНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ЗА СЪВРЕМЕННОТО УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО

Съвременните сгради се изграждат на принципите на устойчивата архитектура с минимално въздействие върху околната среда. Използването на нови екологични материали в сградната архитектура изисква ефективна система за противопожарна защита, която може да отговори на критериите за екологичност и стратегията за минимизиране на вредното въздействие върху околната среда.

Как противопожарната индустрия отговаря на необходимостта от екологични устойчиви решения за защита?

През последните няколко години се увеличават усилията за намаляване използването на екологично опасни гасителни агенти. Регулаторните действия в световен мащаб са насочени към използването на по-безопасни и по-устойчиви алтернативи, които да отговарят на екологичните стандарти далеч в бъдещето.

Като организация с дългогодишен опит в противопожарната индустрия, СИНХРОН-С ООД поема отговорност към околната среда и хората, като разработва иновативни концепции, решения и продукти, които целят създаването на по-устойчива индустрия за защита от пожар. Примери са системите за пожарогасене с водна мъгла високо налягане, системите за пожарогасене с чисти газови агенти - инертните газове азот и аргон и химическия агент HFC-227ea (FM-200), както и системите с гасителния агент от ново поколение FK-5-1-12 (Novec 1230). В сравнение с традиционните противопожарни решения, тези продукти спестяват вода и енергия, имат минимално въздействие върху околната среда, безопсани са за хората, обитаващи сградите, а също така са дългосрочно и икономически изгодно решение за пожарна защита.

 Sustainable Fire Protection 1 2


Особено ценни по отношение на гасителна ефективност, екологичност, безопасност, компактност, дълговечност и минимални разходи за инсталиране и поддръжка са системите с гасителния агент FK-5-1-12. Тези системи са иновативни и устойчиви решения за пожарогасене, които са предназначени да подобрят ефективността и ефикасността на противопожарната защита. Те използват най-оптимално ресурсите и свеждат до минимум въздействието върху околната среда. Гасителният агент FK-5-1-12 е съвременна алтернатива на останалите чисти газови агенти, базирани на инертни газове (IG) и ходрофлуоро-въглеводороди (HFC). Системите с FK-5-1-12 ни помагат да осигурим значителни екологични и икономически ползи за нашите клиенти. Внедряването на тези системи предоставя рамка за управление на устойчивостта в противопожарната индустрия и разкрива нови тенденции в инженерната противопожарна практика.

ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ТРЯБВА ДА УЧАСТВАТ
В ПРОЕКТИРАНЕТО НА СГРАДИТЕ

Традиционните практики в областта на пожарната безопасност вече не са достатъчни, за да задоволят потребностите на съвременната среда от гледна точка на енергоустойчивост, архитектурни иновации, структурна оптимизация и др. Възникването на пожари в много сгради са показател за проблеми в строителния сектор, основани на некомпетентност или подценяване на проблемите на пожарната безопасност, нежелание за взаимодействие, липса на яснота относно ролите и отговорностите или регулаторни пропуски. Понастоящем специалистите, отговорни за проектирането на пожарната безопасност на сградите, са недооценени в процеса на проектиране и строителство. Необходимо е преразглеждане на тяхната роля и разбиране за комплексността и отговорността на тяхната дейност.

Интегрирането на инженерите по пожарна безопасност в проектирането на сгради трябва да се възприеме като част от рамката за управление на устойчивостта. Това ще осигури ползи за всички заинтересовани страни в строителния сектор и ще допринесе за постигане целите на устойчивото развитие.


СЪВРЕМЕННИТЕ АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ КОНЦЕПЦИИ ИЗИСКВАТ
КОМПЕТЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Sustainable Fire Protection 2 2


Съвременната среда е гъвкава и иновативна. Тя позволява на архитекти, проектанти и инженери съвместно да изградят по-красиви, по-функционални, по-икономични и по-екологични сгради, с които, рзчупвайки съществуващите регулаторни норми, удовлетворяват все по-високи цели по отношение на устойчивост и функционалност. Съвременната среда изисква нов подход, нови роли и отговорности, нови технологични решения в областта на пожарната безопасност и трансформира традиционно консервативния сектор на пожарната безопасност в съвременен устойчив бизнес. А това означава необходимост от повишаване на компетентността на всички заинтересовани от изграждането на устойчиви решения за пожарна защита – проектанти, инженери, експерти, регулаторни органи, собственици на сгради и бизнеси, ползватели и обитатели.

 
Научете още за най-новите решения в областта на противопожарната защита и как можем да бъдем полезни за вас и вашия бизнес. Свържете се с нас на:

имейл: synchron-s@synchron-s.com
тел: 02/ 944 1404
или контактна форма

 

СИНХРОН-С ООД  © 2020 Всички права запазени

 


Свързани статии (по етикет)